รายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

ปรัชญาวิทยาลัย (College PHILOSOPHY)

เรียนดี       กิจกรรมเด่น       เน้นเทคโนโลยี        มีวัฒนธรรมไทย       หัวใจสากล


อัตลักษณ์นักศึกษา

เรียนดี       นิสัยดี       สุขภาพดี


เอกลักษณ์

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนสร้างคนในท้องถิ่นมีทักษะอาชีพคุณภาพ


วิสัยทัศน์(VISION)

   มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานและได้รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยจะต้องมีทักษะวิชาการเป็นเลิศ มีคุณธรรม ก้าวทันสังคมโลก และสามารถประยุกต์ตนเองอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสันติสุข

พันธกิจ(MISSION)

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สอศ. และ สมศ.
2. ผู้เรียนมีผลการเรียนดี นิสัยดี สุขภาพดี เป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่ดี ห่างไกลยาเสพติด เป็นคนดีของสังคม
3. พัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากร และผู้เรียน
4. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทางด้านวิชาชีพจริงจัดให้มีศูนย์ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ และสร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน หรือสถานประกอบการ ตลอดนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา รองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาบุคลากรผู้เรียนเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีจิตสาธารณะโดยส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ และใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ บริการวิชาการ วิชาชีพในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ
6. พัฒนาบุคลากร ผู้เรียนเป็นที่ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมที่ดีงาม ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด เป็นคนดีของสังคม
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นพัฒนาตนเองให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
8. ส่งเสริมบุคลากร ผู้เรียนน้อมนำพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการการเรียนการสอน และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

เป้าหมายวิทยาลัย

   วิทยาลัยเปิดโอกาสในการเข้าเรียนให้กับผู้สนใจอย่างเท่าเทียมกัน จัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน ทั้งทักษะ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยทุกคนมีทักษะความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เพื่อดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข