กรุณาเลือกเอกสารที่นักศึกษาต้องการ

๑. คู่มือนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. แผนปฏิบัติงาน และกำหนดการฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพทั้ง ๓ ด้าน สำหรับนักศึกษาที่ทำงาน
๔. แบบฟอร์มประวัตินักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๕. ตัวอย่าง รายงานการฝึกงาน ระดับ ปวช.
๖. ตัวอย่าง รายงานการฝึกงาน ระดับ ปวส.
๗. ตัวอย่าง รายงานการปฏิบัติงาน ระดับ ปวส. (ที่ทำงานแล้ว)
๘. PowerPoint บรรยายการฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หมายเหตุ หากคลิกที่เอกสารที่ต้องการแล้ว ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
ให้คลิกซ้ายที่เอกสารเลือก Save link As หรือ Save Target As

กลับสู่หน้าหลัก