วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ
Jomtiem Business Administration Technological Collage : JBAC
133/5 หมู่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

 

ระบบสารสนเทศวิทยาลัยฯ (JMIS)

  กิจกรรมวิทยาลัย

  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ คณะอาจารย์ และนักศึกษา กราบพระอัฐิ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

  วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมจัดเตรียมสถานที่
พิธีอัญเชิญพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
มาประดิษฐาน ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ JBAC ขึ้น
โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และ
ช่วงเย็นได้จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที จับของรางวัล รับประทานอาหารร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า

  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระศพ
เจ้าพระคุณฯ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ


 • วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ม.6 หรือ ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชึพชั้นสูง (ปวส.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 081 - 7619464

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา


 • ยังไม่มีข้อมูล

ข่าวระบบสารสนเทศ JMIS

ข่าวระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิทยาลัย (JMIS)


 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิทยาลัย (JMIS) สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ
 • เปิดระบบ e-SAR เพื่อให้อาจารย์ส่งข้อมูลการประกันภายใน ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

งานฝึกงาน

งานฝึกงาน


  วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ (JBAC)
  133/5 หมู่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250
  โทร. (038) 737592 - 3 โทรสาร. (038) 737592 - 3 มือถือ (081) 7619464
  E-Mail : jbac_college@hotmail.co.th สงวนลิขสิทธิ์  @ พัฒนาโดย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 2014